cterasdk.edge.aio module

cterasdk.edge.aio module#

class cterasdk.edge.aio.AIO(gateway)#

Bases: BaseCommand

Gateway AIO APIs

disable()#

Disable AIO

enable()#

Enable AIO

is_enabled()#

Is AIO enabled

Returns:

True is AIO is enabled, else False

Return type:

bool